Качествен контрол


„Купро-94“ООД, Горна Оряховица разполага със специализирани лаборатории извършващи микробиологични и физико-химични изследвания на всички продукти, с което гарантира качеството на продуктите си. Лабораториите на фирмата са оборудвани с модерна апаратура, гарантираща качеството на лекарствените продукти, в съответсвие с изискванията на GMP. „Купро-94“ООД е разработила система за качествен контрол, работеща под ръководството на квалифицирано лице по качество и квалифицирано лице по лекарствена безопасност.

Ръководството непрекъснато търси възможности за повишаване на качеството на произвежданите продукти.

 Принцип в нашата политиката е повишаване на качеството на произвежданите продукти и непрекъснато подобряване на равнището на използваните технологии чрез периодична цялостна оценка на използваните процеси, методики и произвежданите продукти и въздействието им върху хората.

Ръководството прилага системата за качествен контрол, с оглед гарантиране на повишаване на качеството на произвежданите продукти и поддържане на положителен икономически ефект за “КУПРО - 94”ООД, чрез спазването на действащите европейски стандарти, действащото българско законодателство, технологии, методики и регламенти.

Стремежът е да се  поддържа конкурентно способността на предлаганите продукти, чрез  поддържане на високо качество и прилагането на по-добър опит и технологии в производството.

Ръководството на Дружеството се ангажира да поддържа документирана, ефективна и ефикасна Система за контрол на качеството, като непрекъснато я оценява и предприема мерки за постоянното й подобряване.