GMP


„Купро-94“ООД, Горна Оряховица разполага с разработена и въведена Система за контрол на качеството, включваща спазването на изискванията на GMP. Съществен елемент от която е стриктното спазване на законодателството на страната и европейските стандартите, отнасящи се до производството на лекарствени средства за хуманната медицина; изискванията на GMP и Eur.Ph., приети и документирани от дружеството чрез СОП, ТС, регламенти и други. 

Екипът на фирмата декларира своята готовност за иновации и инвестиции с оглед създаване на нова и модернизиране на съществуващата технологична база с цел организиране на производствени процеси гарантиращи висококачествени лекарствени продукти. За постигане на поставените цели, следва да се полагат всички усилия за навременното осигуряване на необходимите ресурси от всички възможни законосъобразни източници.

Системата за контрол на качеството включва:

- Производство на всеки продукт в съответствие с утвърдени Технологични регламенти;

- Влагане в производство на изходни суровини с гарантирано качество от утвърдени доставчици;

- Провеждане на всички производствени и спомагателни дейности при стриктно спазване на утвърдени СОП;

- Осъществяване на непрекъснат контрол на всяка операция във всеки етап от производството на продукта;

- Непрекъснато увеличаване на квалификацията и компетентността на персонала зает в производството и контрола;

- Пълна ангажираност на ръководството към стриктното спазване на принципите на GMP, GLP и изискванията на Наредба № 15/ 17.04.2009 г.

 

„Купро-94“ООД, Горна Оряховица гарантира качеството и безопасността на произвежданите лекарствени продукти и работи за нуждите на тези, които се нуждаят!